Production Planning and Control in an Ambulatory Care Service Provider in Sweden

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

Sammanfattning:

Sjukvården i Sverige står inför flertalet stora utmaningar i dag. Med en växande och åldrande befolkning ökar vårdbehovet i både komplexitet och volym. Samtidigt är resurserna begränsade vilket leder till att sjukvården måste bli mer effektiv i sitt vårderbjudande. Sjukvården har därför börjat titta på management-teorier från andra branscher, främst bilindustrin. Ambulanta vårdgivare, enheter som utför vårdtjänster utan egna inneliggande patienter, är centrala i produktivitets och effektiviseringsförbättringar i de system de agerar i. Denna studie har undersökt hur forskningens idéer kring produktionsplanering och kontroll kan användas av en ambulant vårdgivare.

Detta examensarbete är baserat på en fallstudie genomförd på röntgenavdelningen på Danderyds sjukhus i Stockholms län. Fallstudien har utgjorts av framförallt kvalitativ datainsamling genom semistrukturerade intervjuer understödda av kvantitativ produktionsdata och en benchmarkingstudie på röntgenmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping. Det empiriska bidraget i fallstudien har inkluderat en kartläggning av arbetsprocessen i röntgenmottagningen på Danderyds sjukhus. Processen kunde delas upp i tre faser: 1. Förberedelser, 2. Undersökning, och 3. Diagnosticering och dokumentering.

Utifrån den kartlagda processen och en utförlig litteraturstudie om produktionsplanering och kontroll kunde tre huvudsakliga slutsatser dras: (1) implementering av produktionsplanering och kontroll måste utgå från en grundlig förståelse för processerna hos vårdgivaren och syfta till att verka för både kliniska och operationella mål, (2) produktionsplanerings- och kontrollaktiviteter måste anpassas till vårdgivarens omgivning, och (3) kontinuerlig återkoppling från kvalitets och produktivitetsmål är oumbärliga för framgångsrik utnyttjning av produktionsplanerings och kontroll i en ambulant vårdgivare.

Detta examensarbete kommer hjälpa ambulanta vårdgivare att möte de utmaningar och produktivitetskrav dessa står inför i Sverige genom att utnyttja potentialen med produktionsplanering och kontroll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)