Enkel UV-absorptionsfotometer för absorbansmätning i medicinska prover

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronikUmeå universitet/Institutionen för strålningsvetenskaper

Sammanfattning: Inom laboratoriemedicin finns utrustning som spektralfotometern som kan mäta absorption i en lösning för att bestämma koncentrationen av proteiner, aminosyror och liknande. Detta är en ofta en dyr och svårtillgänglig utrustning. Avdelningen Medicinsk Teknik - Forskning och Utveckling (MT-FoU) vid Norrlands Universitetssjukhus har fått förfrågan om att undersöka möjligheterna till att konstruera en enkel och billig UV-absorptionsfotometer. Målet var att ta fram en prototyp av en UV-absorptionsfotmoter för att kunna mäta koncentrationen av SAICA-r och S-Ado vilket förekommer i urinet vid sjukdomen Adenolosuccinat lyase deficiency. För detta examensarbete valdes Adenosine triphosphate (ATP) som mätsubstans, eftersom ATP är ett stabilt protein som är lösligt i vatten och som tål att frysa och tinas. ATP har dessutom ett absorbansspektra som ligger väldigt nära SAICA-r och S-Ado. En fungeradeprototyp av UV-absorptionsfotometern har tagits fram. Prototypen påvisar en god linjäritet (R2 = 0.9956) för koncentrationer mellan 0-50 mg/L samt en hög noggrannhet för absorbans σ=0.0006. Med dessa resultat bedöms prototyp vara kapabel till att mäta halten SAICAr och S-Ado.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)