Att vilja leva, inte bara överleva : En metasyntes om postpartumdepression

Detta är en Magister-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Postpartumdepression [PPD] drabbar årligen cirka 8–15 % av alla mödrar och 6,3 % av alla fäder i Sverige. Till följd av föräldrars PPD kan barn ta skada både fysiskt och psykiskt samt att depressionen även kan innebära en fara för föräldrarnas liv. Syfte: Syftet var att belysa föräldrars upplevelser i samband med PPD. Metod: Metoden som tillämpades var Noblit och Hare’s (1988) metaetnografi där 18 artiklar med kvalitativ design analyserades och syntetiserades. Resultat: Föräldrars upplevelser i samband med PPD kunde beskrivas i följande fyra teman: Överväldigad av känslor, Tvivel på sig själv, Avståndstagande samt Behov av stöd och hjälp. Resultatet indikerar att föräldrar upplever ett stort lidande i samband med PPD, då de upplever främmande tankar bland annat på att skada sig själv eller barnet. Vidare visar resultatet en stark vilja av att få hjälp och komma tillbaka till livet. Efter att temana framkommit skapades en övergripande metafor: Att vilja leva, inte bara överleva, som likt ett paraply kunde spänna över alla fyra teman. Slutsats: Föräldrar upplevde ett stort lidande i samband med PPD samt förlust av identitet och kontroll över sitt liv. Tankar på att skada barnet och avsluta sitt eget liv kan leda till en kamp för överlevnad. Bristfällig tillit och kommunikation samt otillräcklig information ansågs vara ett hinder för en god kontakt med BHV-sjuksköterskan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)