Ungdomskriminalitet - En kvalitativ studie av ungdomars berättelse om en påbörjad och avslutad kriminell karriär

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Denna studie undersöker ungdomar som påbörjat en kriminell karriär och hur deras upplevelser för hur en början, pågående samt möjligtvis en avslutad karriär uppstått för deras del. Studiens syfte är att analysera intervjupersonernas om deras början samt avslutning på den kriminella karriären. Arbetet börjar med bakgrund till ämnet så som definiering av begrepp, statistik samt tidigare forskning. För att uppnå studiens syfte har jag valt att utgå från ett kvalitativt tillvägagångssätt där jag har använt mig utav kvalitativa djupintervjuer. Studiens empiriska material består av fem djupintervjuer på ungdomar som påbörjar och i vissa fall avslutat en kriminell karriär. Empirin har där efter analyserats utifrån två teorier som jag använt mig utav i studien, Howard S. Beckers stämplingsteori samt Travis Hirchis sociala bandteori. Slutsatsen är att de båda teorierna delvis kan appliceras som en förklaringsmodell på intervjupersonernas berättelse om varför de börjat samt möjligtvis avslutat sin kriminella karriär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)