Kommunikation med sköra äldre personer : Ur ett distriktssköterskeperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Antalet sköra äldre personer kommer att öka i hela världen. I Sverige kommer antalet äldre personer över 80 år stiga från cirka 500 000 år 2014 till 800 000 år 2030. Genom en ökad medellivslängd ökar behovet av kommunal hälso- och sjukvård. För att kunna möta olika behov hos de sköra äldre som bor hemma behöver vården vara personcentrerad. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva distriktssköterskors upplevelse av kommunikation med sköra äldre personer inom kommunal hälso- och sjukvård.   Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats. Intervjuer gjordes med 12 distriktssköterskor utifrån en semistrukturerad intervjuguide, de analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visat att distriktssköterskorna har många och varierande erfarenheter av att kommunicera mer sköra äldre personer. När distriktsköterskorna kommunicerar med den sköra äldre personen, kan olika hinder uppstå som distriktssköterskorna försöker hitta lösningar på för att uppnå målet med ett respektfullt bemötande i personcentrerad omvårdnad. Slutsats: Kommunikationen mellan distriktssköterskan och den sköra äldre patienten är komplex med utmaningar som tidsbrist, fysisk och kognitiv nedsättning hos den sköra äldre personen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)