Intraartikulär mineralisering i knäleden hos katt : en undersökning av potentiellt predisponerande faktorer, bilddiagnostisk detektion och association med morfologiska osteoartritlesioner i ledbrosket

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Intraartikulär mineralisering är ett vanligt fynd vid röntgendiagnostik av knäleder hos katter. Etiologin till mineraliseringen är fortfarande okänd, men ett flertal studier har påvisat ett samband med osteoartrit. Syftet med detta arbete var att med hjälp av datortomografi av höger knäled från katter och resultat från histologisk analys av ledbrosket undersöka samband mellan intraartikulär mineralisering och osteoartrit. Syftet var även att leta efter samband mellan intraartikulär mineralisering och andra parametrar som kattens storlek, ålder, kön och volym på sesamoidben vilka skulle kunna ge indikationer om bakomliggande etiologi. Ytterligare ett syfte med arbetet var att utvärdera röntgen med avseende på detektion av intraartikulära mineraliseringar, där datortomografi användes som ”gold standard”. Detta arbete använde sig av kattkadaver som genomgått röntgen och datortomografisk undersökning av höger knäled för att mäta volym på intraartikulära mineraliseringar, sesamoidben och femur. Gradering av ledbroskets morfologiska osteoartritlesioner, vilket utfördes som del av en annan studie, användes i detta arbete och jämfördes med volym och förekomst av de intraartikulära mineraliseringarna. Intraartikulär mineralisering detekterades i 14 av 31 knäleder varav 11 av mineraliseringarna var små i storlek (<2,25 mm²), men inga stora (>6,25 mm²) i jämförelse med tidigare studier. Inga signifikanta samband kunde påvisas mellan förekomst av intraartikulär mineralisering och morfologiska osteoartritlesioner, femurvolym, lateral fabellvolym, popliteal sesamoidvolym, patellavolym, kön eller ålder av katterna. Dock kunde ett signifikant samband ses mellan den mediala fabellens volym och förekomst av intraartikulär mineralisering. Röntgen hade hög sensitivitet och specificitet för detektion av intraartikulär mineralisering. Slutsatserna är att mineraliseringar med liten volym inte är associerade med ledbrosklesioner och att katter med mineraliserad medial fabell tenderar även att ha en större volym av den mediala fabellen vid förekomst av intraartikulär mineralisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)