Se inte hinder, se möjligheter! : konflikthantering ur ett förskollärarperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare säger att de arbetar med konflikthantering i förskolan i mötet med barnen. Vi uppmärksammade intresset för konflikthantering under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), då vi observerade förskollärarens förhållningssätt med barnen. Vår forskningsmetod bestod av ett frågeformulär som skickades ut via mail till rektorerna på utvalda förskolor. De utvalda förskolorna var sedan tidigare kända av oss, det vill säga att de valdes ur ett bekvämlighetsurval. Studiens resultat har visat att olika strategier tillämpas beroende på barnets ålder samt vilken relation förskolläraren har till barnet. Resultatet visade även att ett flertal betydande faktorer är avgörande i hur en konflikthantering kan ske. Studiens alla delar har tagit avstamp i det relationella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)