Radikalisering av unga muslimer i indienstyrda Kashmir : En jämförande litteraturstudie av radikaliseringsteorier med situationen i indienstyrda Kashmir som exempel

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna komparativa litteraturstudie har varit att jämföra teorier om vilka sociala och psykologiska processer som kan vara bidragande till att unga muslimer i indienstyrda Kashmir dras till radikala och våldsbejakande grupper samt att undersöka vilken påverkan de hindunationalistiska strömningar som vuxit sig starka i Indien under de senaste decennierna har haft på radikaliseringen av denna grupp. Avsikten har varit att bidra med en fördjupad insikt om de processer som bidrar till en polarisering mellan en utgrupp (det hindunationalistiska styret) och en ingrupp (de unga muslimska aktivisterna) och genom jämförelse av olika radikaliseringsteorier utröna vilka eventuella skillnader och svagheter dessa teorier har. Med hjälp av en deduktiv metod och en hermeneutisk ansats har tre förklaringsmodeller jämförts och analyserats. Resultatet visar att radikalisering är en komplex process där både inre psykologiska och yttre sociala faktorer samspelar. Den hindunationalistiska diskurs som vuxit sig allt starkare i Indien under senare år har bidragit till att etnicitet och religion i allt större utsträckning hörs i en debatt som tidigare mest handlat om rätten till självbestämmande. De tre förklaringsmodeller som här analyserats visar att staten har en avgörande roll att spela i radikaliseringsprocessen. Slutsatsen är att det finns ett starkt samband mellan utgruppens användande av statssanktionerat våld och ingruppens radikalisering. I kampen mot terrorism är statsmakten med och skapar det polariserade klimat och de våldsaccepterande radikala grupper som den sedan investerar mycket tid och resurser för att bekämpa. Jag visar nedan hur den indiska staten under decennier besvarat kashmiriernas krav på rätt till självbestämmande med ökad militär närvaro, minskad autonomi och ökat militärt våld. Den intensiva militariseringen av området och förvägran av befolkningens rätt till självbestämmande har haft en stor inverkan på hur unga muslimer i Kashmir organiserar motstånd och en anledning till varför de kommit att se våld som en nödvändig del av detta motstånd. Ingen av de tre valda teorierna förklarar dock varför endast ett litet fåtal av befolkningen i området deltar i våldsamt motstånd mot det upplevda förtrycket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)