Omvårdnad av människor drabbade av traumatisk kris - Evidensbaserade omvårdnadsåtgärder riktade till allmänsjuksköterskan.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Ellen Backman; Viktoria Silander; Caroline Svantesson; [2012-03-27]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Att vara med om en traumatisk händelse som utlöser en krisreaktion drabbar alla människor någon gång under livet. En traumatisk händelse kan vara exempelvis att drabbas av sjukdom, förlora en närstående eller att bli inlagd på sjukhus. En kris uppstår då den drabbade personen befinner sig i en situation som han eller hon inte själv kan ta sig ur.Problemformulering: Då allmänsjuksköterskan i sitt dagliga arbete möter patienter och närstående som drabbats av en traumatisk händelse behövs kunskaper i vilka omvårdnadsåtgärder som kan vara till hjälp för dessa personer.Syfte: Syftet är att identifiera evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som allmänsjuksköterskan kan vidta i mötet med patienter och närstående som drabbats av en traumatisk kris.Metod: Artiklar söktes fram med inriktning på patienters eller närståendes upplevelser av traumatiska händelser. Sökningar genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Därefter genomfördes en analys av de utvalda artiklarna.Resultat: De evidensbaserade omvårdnadsåtgärderna som framkom i artiklarna kunde delas in under rubrikerna; bemötande, lyssna, information och kunskap samt stödja bemästring. Under bemötande ingår bland annat att sjuksköterskan bör förmedla värme, närhet och trygghet samt att få individen att känna sig betydelsefull. Under rubriken lyssna framkom bland annat att sjuksköterskan bör uppmuntra till att tala om situationen och att inbjuda till samtal. Omvårdnadsåtgärder som framkom under rubriken information och kunskap var bland annat att informationen skall ges på ett begripligt språk. Under rubriken att stödja bemästring framkom bland annat att sjuksköterskan bör stödja individen i sitt försök att identifiera framgångsrika copingstrategier samt att uppmuntra och ge feedback.Diskussion: Sjuksköterskan har en unik möjlighet att i ett tidigt skede bidra till att förbättra individens förutsättningar att gå vidare efter en kris utlöst av en traumatisk händelse. Ett gott bemötande från sjuksköterskan som tar sig tid att lyssna, förmedlar information och kunskap på ett professionellt och empatiskt sätt samt hjälper individen att använda sig av framgångsrika bemästringsstrategier skulle enligt vår uppfattning göra en stor skillnad för den person som drabbats av traumatiskt kris.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)