Planering av Finplanering

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggvetenskap

Sammanfattning: Detta examensarbete kommer att handla om planering och projektering av Finplanering. Med Finplanering menas den sista ”finishen” på byggarbetsplatsen dvs. innegårdar, uteplatser, kringliggande gågator och cykelbanor. Det är en etapp i byggproduktionen som börjar bli betydligt mer krävande vad gäller ekonomi och resursåtgång, då det ställs större krav på snabb inflyttning samt att efterfrågan på större och finare uteplatser ökar. Vi har försökt att belysa olika problem man ställs inför under detta skede av byggproduktionen. Vart man kan arbeta för att minska olika problem såsom förseningar och extra kostnader, men framförallt försöka hitta de kritiska skedena där Finplaneringen oftast glöms bort. Samt försöka hitta lämpliga sätt att redan i projekteringsstadiet försöka att planera och strukturera upp förebyggande arbeten så att allting fungerar som det ska när det väl är dags att sätta igång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)