Installationssamordning : Under projekterings och produktionsfasen

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Rapporten har genomförts som ett examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning på byggteknik och ekonomi. Examensarbetet utfördes på uppdrag av Bengt Dahlgren AB i samarbete med projektledare på företaget. Syftet med rapporten har varit att undersöka och förbättra sammorningen av installationer under projekterings- och produktionsstadiet. Det skulle dock vara omöjligt att täcka in alla aspekter av installationssamordningen under dessa stadier under den korta tid som funnits till förfogan för detta examensarbete. De frågeställningar som ställts under arbetets inledande sidor har därför getts en rad avgränsningar för att i första hand komma åt de aspekter som anses viktiga och lyfta upp dessa för utredning.

Under arbetets gång och genom analysen av den empiriska datainsamling som gjorts har en uppfattning av installationssamordningens natur bildats. Till viss del har även samordningen undersökts i sin helhet för att ge en klarare bild av hur resurser fördelas i ett projekt.

Två stycken referensprojekt har legat till grund för detta arbete, varav ett enbart använts för att få en tydligare bild av 3D- samordning i verklig mening och inte enbart genom de litteraturstudier som gjorts på området. 3D- samordning utgör endast en liten del av detta examensarbete. Litteraturstudier har även genomförts av hur visuell planering fungerar under projekt i byggbranschen. Huvudsakligen har arbetet baserats på referensprojekt A som tydligt beskrivs under kapitel 2 - nulägesbeskrivning. Via detta projekt har fakta samlats in genom omfattande intervjuer med projektledare och konsulter, enkätundersökning och iakttagelser av det dagliga arbetet. Målet har varit att få en så tydlig bild som möjligt av hur installationssamordningen går till i dagsläget för att kunna hitta brister och därefter diskutera fram vilka förbättringar som är möjliga att genomföra. Referensprojekt A styrs av en samordnad generalentreprenad vilket givetvis påverkar samordningens uppbyggnad. Inga undersökningar har genomförts av övriga entreprenadformer inom ramen för detta examensarbete.

Samordningen påverkas av resurser som läggs på projektets olika faser i form av tid och pengar. Undersökningar av hur tidplaner används i styrningen av projektet har därför gjorts genom intervjuer. Informationsflödet mellan olika aktörer och utskick av ändringar via PM har även undersökts närmare. Försök har även gjorts till att uppskatta ÄTA- kostnader som uppstår pga. samordningsmissar, något som visat sig vara svårare. Konsulterna har även fått frågan om vilka deras olika behov är och i vilka mjukvaror de själva arbetar under projekteringen. Slutligen har projektledare och konsulter fått ge sina egna förslag på förbättringar av samordningen. Samtliga resultat av den empiriska datainsamlingen presenteras under kapitel 4 - faktainsamling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)