Trädgård under vinterhalvåret : vilka växtegenskaper kan förlänga prydnadsvärdet i trädgården under vintersäsongen?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Det här kandidatarbetet vill belysa trädgård under vinterhalvåret och främst fokusera på växtval. Genom att även välja växter som ger trädgårdar prydnadsvärden under vintern kan trädgården skänka något till sin användare under hela året och inte bara främst mellan mars och oktober. Överlag saknas det ofta information om växters utseenden under vintersäsongen i litteratur samt växtbeskrivningar vilket gör att vinterprydnadsvärden lätt kan glömmas bort. Därför är syftet med arbetet att ge en klarare bild av vad som anses som viktigt när det kommer till olika växtegenskaper under vinterhalvåret och få ett resultat som ska kunna användas som riktlinjer vid utformning av olika typer av planteringar. En litteraturundersökning gjordes för att få en bild av vad som redan har skrivits och uppmärksammats, både i litteratur som riktar sig till trädgårdsintresserade men också vad tidigare undersökningar säger. En enkätundersökning gjordes för att få reda på vad de deltagande tyckte om olika växtegenskaper som ger prydnadsvärden under vintern. Deltagarna fick gradera hur viktigt de tyckte de olika egenskaperna var på en skala. Tre intervjuer har också gjorts för att få mer djupa svar och tankar om vintern i trädgården. De tre intervjudeltagarna valdes för att deltagarna skulle ha olika bakgrund och koppling till trädgård. De tre metoderna som valts är gjorda för att få en så bred och varierad bild som möjligt av ämnet. Efter att datainsamling utförts gick det att se gemensamma drag i resultaten från de olika metoderna över vad som kan ses som viktigt när det kommer till växtegenskaper under vinterhalvåret. Resultatet har sammanfattats till några övergripande grupper av växtegenskaper som kan användas som riktlinjer vid utformning av olika typer av planteringar. De olika grupperna av växtegenskaper är växter som ger struktur, växter med blomning under den nämnda perioden, träd med karaktär, vinterståndare, vintergrönt och växter som gynnar djurlivet. Alla riktlinjer har det gemensamt att de bidrar med liv och helhet till en plantering, något som skulle kunna uppfattas som det element vi saknar mest under vintersäsongen. Resultatet är en bild av vad vi som trädgårdsintresserade på olika sätt idag tycker är viktigt när vi tänker på vinter i trädgården och säger inte vad vi har tyckt tidigare eller kommer tycka i framtiden. Riktlinjerna är dock så breda att det går att applicera på en plantering oavsett rådande trender.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)