Kontakten mellan ungdomar och polis

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Maud Brodin; Jenny Wiksten; [2003]

Nyckelord: Polisen i samhället;

Sammanfattning:

Vi har i vårt arbete försökt belysa hur ungdomarna i Umeå uppfattar polisen. Vi har även försökt få en inblick i hur ordningsavdelningen vid polisen i Umeå i dagsläget arbetar för att skapa god kontakt med ungdomar. I det här arbetet har vi även tittat på olika teorier om varför vissa begår brott och vilka orsaker som kan ligga till grund för detta. Anledningen till att vissa begår brott kan b l a bero på brister i de sociala banden till det konventionella samhället. Genom att polisen tillsammans med andra aktörer kommer närmare ungdomarna kan de lättare påverka ungdomarna. En ökad kontakt med ungdomarna skulle kunna leda till att ungdomarna förstår syftet med polisens arbetsuppgifter på ett bättre sätt och detta torde leda till en positivare syn på polisen. Om polisen dessutom samverkar från ett tidigt skede med andra aktörer finns det goda förutsättningar för att kunna rikta arbetet mot de största problemområdena och riskgrupperna. För att få en uppfattning om vad ungdomarna i Umeå tycker om polisen har vi använt oss av en enkätundersökning. Vi har även gjort en intervju med en polis vid ordningsavdelningen i Umeå för att se hur de jobbar för att skapa kontakt med ungdomarna. Vår enkätundersökning visar att ungdomarna har en negativ syn på polisen. Trots detta är de väldigt intresserade av att få en bättre kontakt med polisen. Vidare visar undersökningen att ungdomarna faktiskt sitter inne med en hel del information om brottslighet som polisen skulle kunna använda sig av. Vid intervjun med en polis vid ordningsavdelningen i Umeå framgick att man i dagsläget inte avsätter några särskilda resurser på att skapa kontakt med ungdomar men de har förhoppningar att kunna satsa mer på detta i framtiden. Vi menar att det finns mycket positivt att vinna med en ökad kontakt mellan polisen och ungdomarna vilket vi försökt belysa i vårt arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)