Att överleva skönhetskrisen : En komparativ fallstudie om Jaclyn Cosmetics och Caia Cosmetics kriser på sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att analysera Caia Cosmetics och Jaclyn Cosmetics krishantering under deras respektive kriser med inriktning på hur dessa influencers personliga varumärke och deras företags varumärke relaterar till varandra och särskiljer sig i krissituationer. Materialet som analyserades var två texter per krissituation innefattande Instagram-inlägg, Instagram-händelser, ett uttalande i Aftonbladet samt två videos analyserades. Dessa var en Youtube-video som publicerats på Jaclyn Hills kanal samt en video som Bianca Ingrosso publicerat via sin Instagram-händelse. Samtliga av dessa texter och videor nämnde eller innefattade de kriser som studien avser att studera. Metoden som användes var en komparativ fallstudie, med tre teorier till hjälp för att jämföra resultatet av analysen mot varandra. För attanalysera texterna användes en kvalitativ språklig analys. I denna del användes analysvariabeln värdeladdade ord. Videoklippen av Jaclyn och Bianca transkriberades ochsedan gjordes en semiotisk och retorisk analys av rörlig bild. Resultatet visar att de två krissituationerna har liknande tendenser, men i olika grad. Resultatet visar därmed att Bianca Ingrosso och Caia Cosmetics använde sig av krisstrategier som skiljde sig något från varandra samt att Jaclyn Hill och Jaclyn Cosmetics visade på en mycket stor skillnad mellan sitt personliga varumärkes krishantering och företagets krishantering. Slutsatsen av denna studie är därmed att företaget och influencern, i dessa fall,tenderar att använda sig av olika strategier för att bemöta kritik på sina olika plattformar. Genom att göra detta så särskiljer sig den personliga presentationen och varumärketspresentation, samt deras budskap och attityd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)