Gymnasistskrivande : En komparativ studie av elevtexter i Svenska 3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Elevspråksforskning i skrivande har sedan länge kunnat konstatera påfallande språkklyftor mellan gymnasister, t.ex. avseende betygsgrader och kön. Syftet med studien är att med en didaktisk ansats undersöka skriftspråkliga skillnader mellan elevtexter skrivna inom ramen för Svenska 3. Närmare bestämt syftar studien till att med automatisk textanalys undersöka skillnader i språkvariablerna ordmängd, ordlängd, ordvariation, nominalgrad och finithet i verbanvändning, dels mellan texter betygsatta med A, C och E, dels mellan texter skrivna av pojkar och flickor. Studien bygger på en kvantitativ-komparativ textanalysmetod och tillämpar fem olika textmått för att undersöka variablerna: textlängd, ordlängd, ovix, nominalkvot och verbfinithet. Materialet utgörs av en jämnt fördelad elevtextkorpus med 150 texter som tillkommit i samband med nationella prov i Svenska 3 åren 2014 och 2015. Resultatet bekräftar delvis tidigare forskning när det gäller språkklyftor mellan gymnasister utifrån betyg och kön, men visar också på vissa skillnader. Slutsatsen är att kvantitativ textlingvistik dels ger upphov till betydande kunskap om skrivförmåga i olika elevgrupper, dels kan utgöra utgångspunkt för didaktiska diskussioner. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)