Att leda eller ledas : Förskollärarnas röst i det systematiska kvalitetsarbetet

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur systematiskt kvalitetsarbete realiseras av förskollärarna i relation till en lokal styrkedja. Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv undersöks den transformering av policy-uppdraget som sker i en lokal styrkedja med ett flertal policy-aktörer. Studieobjektet är det dokumenterade arbete som utförs i en lokal styrkedja och den utvärdering som görs på olika nivåer i styrkedjan. Bakgrunden till studien utgår från att det allt mer decentraliserade skolsystemet i Sverige tenderar att påverka i detta fall förskollärarnas särskilda ansvar för att utveckla verksamheten i linje med sin tolkning av uppdraget. Genom att fler nivåer tillkommer på realiseringsarenan ökar antalet aktörer som är inblandade i tolkning av uppdrag och kvalitetsbegreppet. Just förskollärarnas roll i detta system är det som studien fokuserar på. Studien utgår från ett antal övergripande teoretiska utgångspunkter; läroplansteori, språkhandlingar som redskap för styrning samt förskollärare som aktiva aktörer i implementering av policy. I det konkreta analysarbetet kommer teoretiska perspektiv på och aspekter av kvalitet ligga som grund. För att genomföra studien har en dokumentanalys gjorts av dokument (kallat utvärdering, verksamhetsanalys, kvalitetsrapport) på skilda nivåer i en utvald lokal styrkedja. Förskollärarnas utvärdering av kärnverksamheten har varit utgångspunkten och huvudfokus, och analysen har fokuserat vilka perspektiv på och aspekter av kvalitet som varit framträdande. Resultatet av den analysen har därefter varit utgångspunkt i en jämförande analys av skrivningar i resterande dokument i styrkedjan. Studiens resultat visar att förskollärarna i stor utsträckning beskriver kvalitet i verksamheten med tydligt fokus på relationellt samspel och att de värderar pedagogiska relationer högt. Resultatet visar även att på strategisk nivå i styrkedjan värderas ämneskunskap och konkreta, mätbara effekter av undervisningen högt. Förskollärarnas utsagor får däremot en mycket liten genomslagskraft i styrkedjan.  En slutsats som kan dras är att ett systematiskt kvalitetsarbete med flera aktörer ökar antalet tolkningar av uppdraget och att lokal centralisering riskerar att minska förskollärarnas autonomi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)