Lobbyisternas inflytande

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Att organiserade intressen utövar inflytande över beslutsfattandet inom EU råder det inga tvivel om. Vad vi ämnar att besvara med vår studie är hur EU ställer sig till deras inflytande, vilket arbete som görs för att öka insikten i den samt om tillvägagångssättet skiljer sig mellan olika intressen. Utifrån frågorna tar vi upp hur Europaparlamentet och kommissionens struktur möjliggör särintressenas inflytande samt det arbete som görs för att öka insikten i deras lobbande. Frågorna besvarar vi genom att tillämpa samtliga på EU:s senaste kemikaliedirektiv samt det tobaksdirektiv som nu är under arbete. Vi använder oss av en diskussion som finner sin grund i pluralism, korporatism samt makt teori för att identifiera komplexiteten i inflytandet på policyprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)