Standarder för corporate social responsibility inom livsmedelsbranschen : en kartläggning på uppdrag av Kiwa Sverige AB

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Användandet av etiska standarder som inbegriper sociala, miljömässiga och ekonomiska värden har blivit allt mer vanligt under de senaste åren. Detta på grund av en större efterfrågan från konsumenter. En av de branscher där intressenter efterfrågan ett större samhällsansvar (CSR) är inom livsmedelsbranschen. Ett företag som idag erbjuder certifieringar i Sverige inom livsmedelsbranschen är Kiwa Sverige. Företaget har känt av en ökad efterfrågan av CSR-standarder från sina kunder. De har därför bett Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala om en kartläggning av CSR-standarder inom livsmedelsbranschen. Ändamålet med denna uppsats är därför att ta fram ett antal CSR-standarder som kan anses lämpliga utifrån huruvida de är kontrollerbara, användarvänliga och dess möjlighet till certifiering. Utifrån litteratursökningar har tidigare forskning i ämnet samlats in. Den insamlade teorin har sedan sammanställts under rubrikerna standarder, CSR och för- och nackdelar med standarder. I empirin har fakta tagits fram om olika certifieringsorgan och CSR-standarder inom livsmedelsbranschen. Av dessa har sedan fyra standarder valts ut som ansetts lämpliga för Kiwa Sverige. Standarderna har valts utifrån deras möjlighet att tillämpas internationellt eftersom Kiwa Sverige även har kunder i Tyskland, Nederländerna och Spanien. Även användarvänlighet och användbarhet samt standardens storlek och certifierbarhet har tagits i beaktande. De utvalda standarderna är Global Reporting Iniative (GRI), ISO 26000, CSR Performance Ladder och International Sustainability & Carbon Certification (ISCC). De fyra standarderna analyserades ur ett 'strategic management' perspektiv. Resultatet pekar på att de jämförda standarderna har många likheter. Den konceptuella utgångspunkten the triple bottom line har påvisat samstämma med samtliga fyra standarder i sina tre aspekter; socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I analysen har även standarderna jämförts utifrån om reglerna är reviderbara, om standarden är ackrediterad - i så fall av vem, samt om möjlighet finns till att certifiera. För- och nackdelar med standarder har sedan diskuterats i ett bredare perspektiv, där nackdelar med standarderna setts i att företag påtvingas att arbeta med CSR istället för på frivillig basis. Fördelar för företag att arbeta med CSR-standarder är att de visar ansvarstagande i sociala frågor såsom med bra arbetsförhållanden, barnarbete samt att kontrollera sina leverantörer. Slutsatsen av resultatet är att det är positivt för Kiwa Sverige att kunna erbjuda certifiering av CSR-standarder till sina kunder. Detta på grund av att det idag inte finns många ackrediterade certifieringsorgan i Sverige inom detta område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)