En komparativ studie om attityder och stigmatisering av prostitution och prostituerade i Sverige och Danmark

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Charlotte Keinvall; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats är inte menat som ett inlägg i debatten om vad som är rätt eller fel om prostitution, utan syftet är att jämföra attityden och stigmatiseringen av prostitution och prostituerade mellan Sverige som har en sexköpslag och Danmark som står utan likvärdig lagstiftning. Ofta ges en bild av att en lag kan förändra attityd och moral i befolkningen, men förhindra det sociala arbetet som inte når ut till de prostituerade. Uppsatsen är en litteraturstudie som utgår från dokumentanalys som metod för att kunna analysera ett brett fält av olika dokument. Sexualpolitiken, samhällsdebatten och det historiska synsättet är en del av de faktorer som påverkar vad allmänheten anser om prostitution. I resultatet är det möjligt att utläsa skillnader i attityden hos befolkningen om nationen har en sexköpslag eller ej. Det går dock inte utläsa skillnader i attityden till prostitution och prostituerade inom det sociala arbetet och inte heller vad det gäller stigmatiseringen av prostituerade i varken Sverige eller Danmark. Båda länderna tycks behöva arbeta mer med kunskap och ett nyanserat bemötande, då skam och stigma är starkt förknippat med prostitution. Skammen och stigman som prostituerade upplever följer ofta med dem resten av livet, även efter att de har slutat med prostitution.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)