Brandklassad vägg med trästomme - Brandkrav och utförande

Detta är en M-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

Sammanfattning: För olika typer av byggnader ställer samhället olika krav på brandsäkerhet genomPlan- och bygglagen, PBL. Kraven har sedan omsatts i föreskrifter, råd ochrekommendationer, vilka ges ut av Boverket genom Boverkets byggregler, BBR, samtBoverkets föreskrifter om Eurokoder, EKS. Beroende på byggnadens utformning ochanvändningsområde ställs krav på byggnadsdelens integritet (E), isolering (I), bärighet(R) och ibland även motståndskraft mot mekanisk påverkan (M). Till detta kommer entidsangivelse som talar om under hur lång tid den avskiljande och/eller bärandeförmågan skall upprätthållas vid ett nominellt brandförlopp.För en bärande brandcellsskiljande vägg i de flerbostadshus som studerats krävs lägstbrandteknisk klass REI60 upp till och med fyra våningar. Vid fem våningar eller flerökas kravet på bärande förmåga till R90. Syftet med examensarbetet är att ge enöverskådlig bild av gällande brandbestämmelser samt att genom ökad förståelse förvad som påverkar brandmotståndet, skapa förutsättningar för godakonstruktionslösningar tidigt i projekteringsfasen.Inom A-hus används trä som stommaterial i möjligaste mån. Trä är ett brännbartmaterial som dock bildar ett skyddande kolskikt som bromsar nedbrytningen. Somväggbeklädnad invändigt används nästan uteslutande gipsskivor, medan material tillfasader varierar. Som isolering används mineralull i form av glas- eller stenull.Beräkningar enligt Eurokod 5 visar att gips som material är ett effektivt sätt att uppnåönskat brandmotstånd. Det beror på att gips innehåller en stor mängd vatten. Isoleringmed mineralull ger störst effekt vid användandet av stenull.Tester som utförts hos olika materialleverantörer visar att produkter utveckladespeciellt för att möta hårda krav på brandmotstånd klarar att stå emot brand under enbetydligt längre tid än vanliga produkter. Brandgips är ett exempel som genom sinökade formstabilitet vid brand sitter kvar på väggen under längre tid och därmedskyddar bättre än vanlig gips. Det finns även isolering som har betydligt högrebrandmotstånd än vad som förutsätts i Eurokod 5.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)