Multimodalt arbete i undervisningen.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att genom en enkätundersökning bidra med kunskap om de tillfråga- de lärarnas syn på multimodalt arbete i läs- och skrivundervisningen i årskurs F-6. Till syftesbeskrivningen kopplas följande forskningsfrågor: • Hur beskriver de tillfrågade lärarna att de arbetar för att skapa multimodalt arbete inom läs- och skrivundervisning? • Vilka uttrycksformer och digitala resurser kombineras multimodalt i de tillfrågade lärarnas undervisning inom läs- och skrivundervisningen? • Hur motiverar de tillfrågade lärarna sin beskrivna multimodala undervisning inom läs- och skrivundervisning? I studien användes kvantitativ metod i form av enkät. Respondenterna var lärare i årskurs F-3 och årskurs 4-6. Enkäten utformades i Google formulär utifrån syfte och frågeställningar och skickades ut i en sluten Facebook-grupp för lärare som heter Mitt lilla klassrum på nätet. En- käten bestod av 13 frågor av varierande form där endast några få frågor var öppna frågor. Sammanlagt fick jag in fullständiga enkätsvar från 40 olika lärare i årskurs F-6. Data analyse- rades genom analys av frågornas svar kopplat till tidigare forskning och teorier. Responden- ternas svar jämfördes och kopplades till varandra utifrån syfte och frågeställningar. Resultatet visade att samtliga lärare i undersökningen anser att de arbetar multimodalt i läs- och skrivundervisningen. Filmer, bildskapande, datorer, musik, interaktiv whiteboard och dramatiseringar är de multimodala uttryckssätt/verktyg som lärarna använder i störst utsträck- ning. Resultatet visar även att nästan hälften av respondenterna använder multimodalt arbete 1-4 gånger i veckan, vilket står i konstrast till att de flesta respondenter tycker att det är viktigt med multimodalt arbete i undervisningen. Respondenterna är i stor utsträckning eniga om att multimodalt arbete berikar undervisningen för eleverna. Deras motiveringar är att sinnen, känslor och uttryck stöttar eleverna genom att motivera eleverna och fördjupa ämneskunskaperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)