Integration genom interaktion

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Sammanfattning: Projektet handlar huvudsakligen om två saker: att utforska en ny metodologi och att applicera metoden på en aktuell samhällssituation. De metoder som vi utforskar är arkitekturteori, generativ design och mötet emellan dem. Vi ville undersöka vad som händer med en process och en design när de båda vävs samman, och genom att låta projektet varvas mellan två metoder hoppas vi kunna hitta ett nytt svar på frågeställningen: ”Hur kan vi skapa arkitektur som svarar på en aktuell situation i samhället genom att kombinera traditionella arkitekturredskap med nya digitala verktyg?” Teorin som vi har studerat handlar om hur platsen kan bidra till att skapa interaktion mellan människor, och därigenom även integration. Genom att skapa konkreta regler baserade på teorin använder vi generativ design för att på ett undersökande sätt applicera teorin i vårt projekt. Denna process har vi varvat fram och tillbaka, för att slutligen få ett förslag på hur en byggnad, som följer regelverket, kan skapa arkitektur som gynnar att människor aktivt eller passivt interagerar med varandra. Metoderna applicerar vi slutligen på ett designförslag i form av en byggnad för att svara mot en aktuell samhällssituation, flyktingmottagning. Med en exempelbyggnad vill vi visa hur arkitektur skulle kunna bidra till integration. Vi föreslår en byggnad som fungerar som ett center för både flyktingar och malmöbor. I ena halvan finns delar av migrationsverket som är väsentliga för en nyanländ flykting. Här finns möjlighet att söka asyl, tillfälliga och mer långvariga bostäder. Den andra halvan av byggnaden öppnar upp mot staden. Här finns aktiviteter för tydliga målgrupper, med syfte att bjuda in både flyktingar och malmöbor att mötas under samma tak – och här testar vi teorierna kring integration genom interaktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)