"Viker du dig blir du uppäten" : En intervjustudie om maskulinitet och våld

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

”Viker du dig blir du uppäten” – En intervjustudie om maskulinitet och våld skriven av Isabel Arias och Mina Andersson. Våld är ett socialt problem som regleras av det svenska rättsystemet och definieras som en gärning där någon uppsåtligen eller på grund av oaktsamhet orsakar någon annan kroppskada, smärta, lidande eller död. Både män och kvinnor faller offer för och utövar våld. Statistiskt sett är män överrepresenterade vad gäller våldsanvändning. Denna studie syftar till att skapa en djupare förståelse för hur män som använt våld ser på sin våldsanvändning samt vilka faktorer männen anser påverkat användandet av våld utifrån normer kring maskulinitet. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer och är gjord utifrån ett hermeneutiskt synsätt med en kvalitativ ansats. De teoretiska utgångspunkter som främst används är en modern sociologisk förståelse av genus, med teorier från Hirdman och Connell, Beckers teori om avvikandets sociologi samt Connells teori om hegemonisk maskulinitet. Resultatet visar att unga män i ett utanförskap riskerar att normaliseras in i, och aktivt välja, våld och våldsbejakandegrupper för att finna en gemenskap. Våldet blir på så sätt en resurs för dessa män att nå det man saknar; en möjlighet att återupprätta sin status, få respekt, inneha makt och kontrollera sig själv och andra. Studiens visar också att män på olika sätt legitimerar sitt våldsanvändande genom att förklara våldet genom höga halter testosteron eller som ett uttryck för svårighet att verbalisera känslor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)