HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i vården : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund: Historiskt sett har homosexualitet setts som ett psykiatrisk eller medicinskt problem. Trots att dagsläget till viss mån förändrats, kan homosexualitet och könsöverskridande identitet till följd av heteronormen ses som tabubelagda ämnen. HBTQ-personer har en ökad risk att utveckla psykiska sjukdomar, men undviker att söka vård till följd av tidigare erfarenheter eller rädsla. Sjuksköterskans uppgift är att generera acceptans och trygghet. Syfte: Sammanställa kunskap om HBTQ-personers erfarenheter av bemötandet i vården. Metod: Litteraturöversikt över 12 originalartiklar. Ingående studier är utförda i olika vårdinstanser i Sverige, USA och Nya Zeeland. Resultat: Resultaten visar att det finns både styrkor och brister i bemötandet i vården. Vissa informanter upplevde att vårdpersonalen var heteronormativt inställd, opåläst om HBTQ och i enstaka fall homo- och/eller transfobisk. Fler av informanterna kände oro inför att avslöja sin sexuella läggning för vårdpersonal. Men resultaten visar också att det finns vårdpersonal som enligt informanterna uppvisar acceptans och neutralitet. Slutsats: HBTQ-personers erfarenheter av bemötandet i vården är att det präglas av heteronormativitet och okunskap, men att det också finns vårdpersonal som är påläst och accepterande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)