Sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera och intervenera mot depressiva symtom hos äldre

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Depression är ett av de vanligaste psykiska hälsoproblemen bland äldre och har allvarliga konsekvenser för den äldres välbefinnande och livskvalitet. Primärvården har prioriterat äldres hälsa genom att starta äldrevårdsmottagningar där äldre över 75 år bland annat ska erbjudas hjälp vid psykisk ohälsa. Sjuksköterskor är ofta de som har den första kontakten med den äldre vilket innebär att de har en viktig funktion vid identifiering av depressiva symtom. Syfte: Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera och intervenera mot depressiva symtom hos äldre på äldrevårdsmottagning. Metod: En intervjustudie genomfördes med 10 sjuksköterskor på 10 äldrevårdsmottagningar i södra och nordvästra Skåne. Data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Avgörande faktorer gällande sjuksköterskans omvårdnadsarbete för att få den helhetsbild som krävdes vid identifiering och intervenering mot depressiva symtom var kunskap, tid, kontinuitet och tillgänglighet. Dock hade inte sjuksköterskorna samma förutsättningar för detta arbete på grund av olika organisatoriska och strukturella faktorer. Slutsats: Genom en ökad kunskap inom geriatrik och gerontologi samt en strukturerad äldrevårdsmottagning kan en evidensbaserad, säker och personcentrerad omvårdnad ges vilket kan öka förutsättningarna för en jämlik vård för äldre med depressiva symtom. Nyckelord: Depression, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad, primärvård, äldrevårdsmottagning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)