Utmaningar och möjligheter med en omnikanalstrategi för ICA-handlare i norrland

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Nils Appelqvist; Micael Brännström; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denökadedigitalisering har medfört en uppkomst av nya försäljningskanaler som webbsidor, applikationeroch sociala medier, vilket har gettkonsumenter mer information ochval än tidigare.Denna strukturomvandling är dock inte lika omfattande i Sverige som i vissa andra länder. Under 2019handlades endast 2% av allt livsmedelvia olika elektroniska kanaleri Sverige, medan samma kvot uppgick till 7,2%i Storbritannien och 19,1% i Sydkorea.En kvot på 2%är även lågt i jämförelse med andra delbranscher där t. ex16% av kläder och skor, och 30% av hemelektronik handlades på nätet under 2018.Tidigare forskning pekar på att en omnikanalstrategikanöka ett företags lönsamhet, kundbevaringsgrad och kundlojalitet. Trots det går utvecklingen mot omnikanal långsamt inom livsmedelsbranschen, som till stor del beror på utökade kostnader i form av attarbetsmoment förskjutsfrån kunderna till anställd personal,däriblandplock och hemkörning av varor. Vi har dock inte funnitforskning som visar hur utmaningar och möjligheter med en omnikanalstrategi skiljer sig mellan butikermed olika förutsättningar. Däravmynnade studiens problemformulering ut enligt följande:Hur skiljer sig de upplevda utmaningarna och möjligheterna med att implementera en omnikanalstrategi mellan olika sorters ICA-butiksprofiler?För att kunna besvaraproblemformuleringengenomfördes en kvalitativ flerfallsstudie ochsemistrukturerade intervjuer av sex stycken ICA-handlare och en ICA-butikschef tillhörande de olika butiksprofilerna(ICA-Nära, -Supermarket, -Kvantum och -Maxi). Det teoretiska bidraget som studien tillfört ären djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som ICA-handlare upplevervid försäljning över diversekanaler, samt hur dessa skiljer sig mellan butiksprofilerna.Det har visat sig att det inte är lika enkelt att bedriva en omnikanalstrategi för samtliga butiksprofiler och leva upp till ICA:s vision att göra varje dag enklare och samtidigt vara lönsam. Det praktiska bidraget bygger på den teoretiska nyttan och syftar vidare till att skapa bättre förutsättningar och underlätta beslutsfattandet rörande omnikanalstrategi inom livsmedelsbranschen. Vi har ävenbidragit med en praktisk rekommendation på en alternativ lösning som går ut på att en tredje part utför plock och distribution.Studiens resultat visade att de större butiksprofilerna,ICA-Maxi och ICA-Kvantum,har relativtstörre möjligheter för atteffektiviseraplock och leverans av onlinebeställningarjämfört med de mindre butiksprofilerna.Men visade även att de större butiksprofilernaharen absolutstörre utmaning i tid som krävs för plockoch leverans.Fler alternativ i form av försäljningskanaler ansågs som en upplevd möjlighet för mervärde till kund och ökad försäljning för alla butiksprofiler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)