Det pedagogiska rummet : En visuell miljöanalys med fokus på barns självständighet och valmöjligheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Enligt styrdokument och riktlinjer ska förskolans verksamhet erbjuda barnen en god miljö där det finns möjligheter till varierade aktiviteter som både inspirerar och uppmuntrar barnen till lek, lärande och samspel. Den fysiska miljön som den dagliga verksamheten erbjuder har en stor betydelse för varje barns lärande. Trots detta konstateras det i tidigare forskning att pedagogerna inte alltid får rätt teoretisk kunskap eller praktiska verktyg för att utveckla och planera sina pedagogiska miljöer. Bristen på kunskap och metoder kring området är utgångspunkten för detta examensarbete. För att bidra med ny kunskap har vi valt att använda visuell miljöanalys som metod. Syftet är att undersöka på vilket sätt den rumsliga strukturen kan bidra till barns självständighet och valmöjligheter. I resultatet uppmärksammas betydelsen av den fysiska miljön samt vilka faktorer som påverkar hur den rumsliga strukturen blir till och formas av pedagogerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)