Frihet under ansvar. En studie om motivation och arbetstillfredsställelse hos tjänstemän

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Att arbeta hemifrån eller från annan plats har länge inneburit en individuell överenskommelse med arbetsgivaren. I takt med den informationsteknologiska utvecklingen har tjänstemän kunnat erbjudas möjligheten att arbeta hemifrån, med följden att arbetet kan tas ut från sin tidsrumsliga begränsning. I samband med de restriktioner Folkhälsomyndigheten tog fram till följd av Covid-19 pandemin blev en stor del av Sveriges tjänstemän tvingade att arbeta hemifrån. Att arbeta hemifrån kan initialt anses som en förmån men det är inte en enbart positiv upplevelse och tjänstemän är tvungna att hantera situationen när det avlönande arbetet tar upp plats i hemmet. Hur upplever tjänstemän att det är att arbeta hemifrån, och hur håller de sig motiverade? Vi har tittat på vilka aspekter som gränsdragning mellan privat- och arbetsliv, hur ledarskap fungerar på distans och motivation. Detta har vi analyserat med hjälp av Herzbergs tvåfaktorsteori samt forskning inom distansarbete och arbetstillfredsställelse. Studien har genomförts med 15 kvalitativa intervjuer där respondenterna är tjänstemän verksamma inom Göteborgsregionen. Generellt sett trivs tjänstemän med deras nyvunna upplevda frihet, men det finns förbättringsområden rörande social isolering, kompetensutveckling, och får oss att reflektera vad som faktiskt anses vara frihet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)