Hur personer med multipel skleros anpassar och hanterar sin livssituation : En beskrivande litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom i det centrala nervsystemet. Unga vuxna och personer i arbetsdriftig ålder drabbas främst av MS och i Sverige är det sedan 1998 omkring 16 400 personer som fått diagnosen. Sjukdomen utgör en stor påfrestning på psykiskt, fysiskt och psykosociala aspekter, i och med att förmågan att röra sig bryts ner och till slut invalidiserar personen. Det är därför av stor vikt att ge dessa personer fungerande strategier så att de kan hantera sin nya livssituation. Syfte: Att beskriva hur personer med MS anpassar sig och hanterar sin livssituation. Metod: En litteraturstudie som baseras på 12 vetenskapliga artiklar. Resultat: Huvudresultatet har visat att personer som lever med MS har behovet av olika strategier och verktyg för att kunna hantera sin livssituation och dess anpassning. Beskedet av att få diagnosen MS innebär en känslomässig berg-och-dalbana för individerna. Nedsatt rörelseförmåga, försämrad självkänsla samt negativ inverkan på arbete och relationer är något som förekom hos dessa personer. Slutsats: Att diagnostiseras med MS har visat ge inverkan på personens livssituation avseende psykiskt, fysiskt och utifrån psykosociala aspekter och hur de anpassar sig och hanterar situationen. Det finns ett ökat behov av kunskap och förståelse hos sjuksköterskan vid hantering och bemötande hos personer med MS. Detta behövs för att kunna främja personens välmående och för att förbättra dennes livssituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)