Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i mötet med stickrädda barn.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Malin Altsund; Sarah Lundberg; [2022-01-18]

Nyckelord: Stickrädsla; barn; omvårdnad; vårdlidande;

Sammanfattning: Nålprocedurer är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården och många barn upplever både rädsla och smärta i samband med nålstick. Stickrädsla hos barn kan resultera i ett onödigt vårdlidande om det inte bemöts och behandlas på ett adekvat sätt. Det kan även leda till etisk stress att som sjuksköterska inte veta hur dessa barn ska bemötas. Syftet med studien var att beskriva effekten av de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan använder sig av i mötet med stickrädda barn inom sjukvården. En kvantitativ beskrivande litteraturstudie genomfördes där barn i åldrarna 2–12 år inkluderas. PICO användes som stöd i sökprocessen där databaserna CINAHL, PubMed och PsychInfo användes varav tolv vetenskapliga artiklar inkluderades. Analysen resulterade i fyra teman: musik, lek och leksaker, interaktion och teknik. Resultatet påvisade att omvårdnadsåtgärder i form av information och kunskap samt distraktioner av olika slag kan ha positiv effekt för att lindra oro och smärta hos stickrädda barn i samband med nålprocedurer. Resultatet kan vara till nytta för sjuksköterskor som möter barn med stickrädsla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)