Mottagande av nyanlända elever i den svenska skolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: De senaste åren har en stor ström av flyktingar kommit som nyanlända till Sverige. Enligt Skollagen (8 §) ska alla elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett geografisk hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden, därför har syftet med denna uppsats varit att göra en fallstudie över hur en svensk skolas mottagande av nyanlända elever ser ut och eventuellt kan förbättras. Genom kvalitativa intervjuer med fyra lärare på en skola i en medelstor svensk stad studeras här hur mottagandet av nyanlända elever ser ut, samt vilka rutiner som finns och vilka förbättringar som eventuellt kan göras i detta arbete. De områden som lyfts i studien är: Kartläggning; Skolgången; Inkludering, exkludering, integrering och segregation; Lärarens roll; och, Området som skolan ligger i. Resultaten som har framkommit i studien gäller bland annat lärarnas samarbete kring kartläggningen, bemötandet som nyanlända elever får av de övriga eleverna, språkstöd och vilka som bär störst ansvar för detta - lärarna, skolan eller de jämnåriga klasskamraterna. Lärarnas attityder gentemot mottagande av nyanlända elever, och även mot elevernas framgång eller icke- framgång, är också något som har visat sig vara av vikt i mottagningsprocessen. Inkluderingen sätts även i ett större perspektiv när det uppkommer frågor om huruvida man lyckas följa det som skollagen säger om likvärdig utbildning eller ej när det gäller nyanlända elever, när skolan i fråga ligger i ett socioekonomiskt utsatt område med hög invandrartäthet. Uppsatsen utgår från det sociokulturella perspektivet, som handlar om hur människor lär och under vilka omständigheter de utvecklar kompetenser och färdigheter av olika slag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)