Anordnande av förvaltarskap - Den praktiska tillämpningen av 11 kap. 7 § föräldrabalken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Den här uppsatsen har som syfte att undersöka förvaltarskapets anordnande och belysa verkningarna av ett sådant anordnande. I uppsatsen utreds vilka grunderna för anordnande av förvaltarskap är och hur dessa tolkas enligt gällande rätt. Vidare analyseras hur den praktiska tillämpningen av föräldrabalkens relevanta bestämmelser ser ut samt huruvida tillämpningen är ändamålsenlig i förhållande till bestämmelsernas syfte och lagstiftarens intentioner. Lagstiftarens intentioner har varit att förvaltarskapsinstitutet ska vara ett flexibelt institut som kan tillgodose det skyddsbehov som individer med nedsatt beslutsförmåga är i behov av. Samtidigt är en viktig princip att förvaltarskapet inte ska utgöra ett större ingrepp i den enskildes integritet än vad som är klart motiverat. Härav följer dels att förvaltarskapet ska användas endast som en sista utväg när andra åtgärder inte är tillräckliga, dels att förvaltarskapet ska anpassas så att det utgör ett så litet ingrepp som möjligt för den enskilde. För den som får en förvaltare innebär detta att denne förlorar sin rättshandlingsförmåga i alla de angelägenheter som omfattas av förvaltarskapet. De förutsättningar som måste vara uppfyllda för att förvaltarskap ska kunna anordnas anges i 11 kap. 7 § FB, med hänvisning till 11 kap. 4 § FB. För att någon ska få förvaltare krävs för det första att denne lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande. Detta behandlas i uppsatsen som ”det medicinska rekvisitet”. För det andra ska den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd vara ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Med begreppet ”ur stånd” avses en oförmåga att på olika sätt hantera beslut. Rekvisitet behandlas i uppsatsen som ”det funktionella rekvisitet”. För det tredje får förvaltarskap inte anordnas om den enskildes hjälpbehov kan tillgodoses genom godmanskap eller genom någon annan mindre ingripande åtgärd. Detta rekvisit behandlas i uppsatsen som ”principen om minsta ingripande åtgärd”. Dessutom ska förvaltarskapet anpassas efter den enskildes specifika behov och kan begränsas för att inte utgöra ett större ingrepp i den enskildes integritet än vad som kan anses klart befogat. Den praktiska tillämpningens ändamålsenlighet i förhållande till lagstifta-rens intentioner behandlas utifrån en kvalitativ rättsfallsstudie där beslut från Hovrätten över Skåne och Blekinge analyseras. Vad gäller lagstiftning-ens skyddsfunktion kan sägas att denna hänger nära samman med bedöm-ingen av det funktionella rekvisitet, dvs. om den enskilde är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom och därav har ett specifikt hjälpbehov. Studien har visat att bedömningen av rekvisitet görs i stort sett helt och hållet utifrån den medicinska utredningen som ofta utgörs av ett läkarintyg. Mot denna bakgrund kan det tänkas finnas vissa brister i hur den enskildes hjälp- och skyddsbehov utreds. Vad gäller lagstiftarens intention att förvaltarskapet ska användas som en sista utväg när inga andra mindre ingripande åtgärder är tillräckliga, analyseras detta främst utifrån principen om minsta ingripande åtgärd. Det kan framhållas att det av studien visats att tillämpningen i denna del i stor mån framstår som ändamålsenlig, men att det upp-kommer vissa oklarheter angående vilka omständigheter som kan och ska vägas in i bedömningen av rekvisitet och i vilken mån förvaltarskapet kan användas som åtgärd för att få till en viss ändring i den enskildes förhållanden som den enskilde motsätter sig. Beträffande flexibiliteten i förvaltarskapsinstitutet analyseras detta främst utifrån det anpassningskrav som upp-ställs. Detta krav hänger även nära samman med principen om minsta ingripande åtgärd. Den praktiska tillämpningen avseende flexibiliteten i hur förvaltarskap kan anordnas framstår, utifrån studien, som till stora delar ändamålsenligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)