En för alla - alla för en : En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelser om samverkan med skolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Forskning visar att samverkan mellan skola och socialtjänst är en ständig utmaning. Syftet med uppsatsen var att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av samverkan med skolan i arbetet med att tillförsäkra barn goda levnadsvillkor. Metoden i studien var en kvalitativ ansats och det genomfördes sex halvstrukturerade intervjuer med socialsekreterare som arbetar på barn och ungdomsenheten. De socialsekreterare som intervjuades hade alla arbetat minst ett år på enheten barn och familj. Resultatet i studien visade att samverkan är viktig, men är svår när olika yrkesgrupper ska samverka mot ett gemensamt mål. Teoretiska utgångspunkter som användes i studien var organisations- och samverkansteori. Studien visar att de hinder som framkom handlade främst om okunskap och förståelse om hur socialtjänsten arbetar. De möjligheter som framkom var förslag på att arbeta fram gemensamma rutiner om hur samverkan ska fungera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)