Våga satsa för att vinna : En kvantitativ studie om studenters finansiella risktolerans

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Finansiell risktolerans är den risk en individ är villig att ta vid ekonomiska beslut. Detfinns de individer som är villiga att ta hög risk, så kallade risk loving, de som är riskneutral och de som inte är villiga att ta hög risk, så kallade risk averse. Individersfinansiella risktolerans är viktigt för att kunna göra bra investeringsbeslut. Genom attanalysera hur mycket risk en individ är villig att ta i förhållande till hur mycket risk enindivid kan ta så kan optimala investeringar göras. Forskare har studerat vilka faktorersom påverkar individers finansiella risktolerans och menar på att det finns bådemiljörelaterade- samt biopsykosociala faktorer. De biopsykosociala faktorerna kan varakön och ålder, medan de miljörelaterade faktorerna kan vara inkomst, utbildning ochfinansiell kunskap. För att mäta individers finansiella risktolerans finns det flertaletmätverktyg som kan användas. Grable och Lytton Scale är ett av dessa verktyg, där 13frågor ställs till en individ för att bedöma dennes finansiella risktolerans. Varje svar gerett visst antal poäng som sedan läggs ihop för att få individens risktoleransnivå. Studien syftar till att undersöka huruvida faktorer som universitetsutbildning, kön ochantal påbörjade studieår påverkar studenters finansiella risktolerans. Faktorn utbildninginnefattar ekonomisk respektive icke-ekonomisk utbildning. Antal studieår innefattar årett till fem på universitetsnivå. De frågeställningar som konstruerats är baserade påstudiens problemformulering samt det forskningsgap som identifierats inom området.Dessa frågeställningar besvaras sedan genom statistiska tester som genomförts baseratpå resultat från studiens kvantitativa enkätundersökning, vilken är baserad på Grable &Lytton scale. Genom de statistiska tester som genomfördes i studien, kunde inga statistiska sambandmellan de enskilda faktorerna utbildning, kön och antal studieår observeras. Vilketinnebär att det inte finns något samband mellan ekonomisk respektive icke-ekonomiskutbildning, kön, och antal studieår när faktorerna analyseras enskilt. Däremot finns detett signifikant samband när faktorn kön analyseras i förhållande till antal påbörjadestudieår. Kvinnor som studerar år ett har i genomsnitt högre finansiell risktolerans än mäninom studieår ett. Baserat på det signifikanta samband som kunde observeras, och intekunde, är studiens slutsats att det finns vissa svårigheter med att analysera de faktorersom påverkar studenters finansiella risktolerans. Då med hänvisning till ett begränsatmätinstrument, ett relativt smalt urval och få faktorer som kan analyseras i förhållandetill varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)