Offentliga värden och deras färd genom tid och rum

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Syftet med denna uppsats är bidra till en diskussion om hur offentliga värden realiseras i den offentliga förvaltningen. Syftet grundas i att diskussionen om offentliga värden inom tidigare forskning främst förs på ett normativt plan och därför finns ett behov att studera realiseringen av värdena. Realiseringen av offentliga värden studeras genom arbetet med den statliga värdegrunden i svensk offentlig förvaltningTeori:Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är ett översättningsteoretiskt perspektiv. Utifrån de tre delarna av a) paketering, b) spridning och c) uppackning, studerar jag hur den statliga värdegrunden som idé realiseras och förändras i sin färd från skapad till praktisk verksamhet.Metod:Syftet besvarar jag med tre analysfrågor som bottnar i det översättningsteoretiska perspektivet på realiseringsprocessen. Analysen genomförs på intervjuer med ett urval av myndigheter och Statskontoret som spridande aktör. Därtill studeras interna styrdokument och utredningsmaterial.Resultat:I denna studie har jag funnit att den statliga värdegrunden är en materialisering av offentliga värden som återfinns främst i grundlagen. Därtill sprider Statskontoret den statliga värdegrunden både genom att aktivt föra värdegrunden till myndigheterna som att mer passivt sända ut material för myndigheterna att självständigt arbeta med. En iakttagelse är att innehållet i den statliga värdegrunden är tvingande men inte den statliga värdegrunden som objekt och inte heller Statskontoret som spridare. I myndigheternas arbete med den statliga värdegrunden har jag funnit att de anser den statliga värdegrunden realiseras genom ett fokus på den individuella tjänstemannen främst genom lönekriterier och diskussioner. Vidare anser sig myndigheterna inte arbeta i särskilt stor utsträckning med den statliga värdegrunden som objekt men ändock att innehållet återfinns på myndigheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)