Matematikångest ur ett lärarperspektiv - En studie om hur lärare resonerar kring och hanterar matematikångest hos elever i låg- och mellanstadiet.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur några lärare i matematik på låg- och mellanstadiet resonerar kring och hanterar elever med matematikångest. En kvalitativ undersökning har gjorts i form av en semistrukturerad intervju med sju lärare. Av intervjuerna gjordes en tematisk analys utifrån fyra aspekter, lärarnas beskrivning av begreppet “matematikångest”, matematikångestens utsträckning hos elever i låg- och mellanstadiet, faktorer som orsakar matematikångest och åtgärder mot matematikångest. Jag fann i resultatanalysen att lärarna beskrev begreppet “matematikångest” som en form av känsla och låsning inför matematikämnet. Lärarna uttryckte att det inte var ett vanligt förekommande med elever med matematikångest. Vidare fann jag bland annat ålder, föräldrars självbild och elevernas självbild som faktorer lärarna ansåg hade en inverkan på matematikångest hos eleverna. Lärarna som deltog i undersökningen betonade ett tryggt klassrumsklimat och social miljö som ett förebyggande arbete mot matematikångest. Jag diskuterar bland annat metodvalet och vad jag har för användning av min analys i min framtida yrkesutövning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)