''Vi är som tusenkonstnärer'' : En kvalitativ studie om kompetensutveckling och lärande inom äldreomsorgen

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Annika Wilbaste Lindbäck; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Kompetensutveckling och lärande är nödvändigt inom såväl äldreomsorgen som inom vilken organisation som helst, detta då tillgång till kompetensutveckling och lärande kan öka såväl arbetsglädjen som känslan av att man utför ett kvalitativt säkert arbete.Undersköterskor inom den kommunala äldreomsorgen tenderar att arbeta under stressfyllda arbetsförhållanden där tid till reflektion, tillräcklig kunskap och socialt stöd från såväl ledning som arbetskollegori många fall kan vara bristande. Därför har syftet med den föreliggande uppsatsen varit att undersöka hur undersköterskor upplever och värderar kompetensutveckling och lärande i sina arbeten. Genom forskningsfrågorna för denna uppsats har ambitionen varit att söka finna svar på hur de anställda upplever möjligheten till kompetensutveckling, hur de uppfattar behoven av kompetensutveckling och hur de upplever att verksamheten möter kompetensbehovensamt vilka former för lärande som förekommer inom äldreomsorgen. Uppsatsen har haft en hermeneutisk utgångspunkt och tillämpat en kvalitativ metod för insamling av det empiriska materialet. Detta inhämtades genom sju djupintervjuer med undersköterskor anställda inom den kommunala äldreomsorgen. Teorier om förutsättningar och hinder för lärande, kompetensutveckling, informellt lärande och icke-formellt lärande har använts i tolkningen och analysen av det empiriska materialet. Resultatet visade att samtliga av intervjupersonerna upplevde att kompetensutveckling är viktigt i arbetet och där majoriteten av dessa upplevde ett bra bemötande från ledningen.Slutligen visade resultatet på att det egna ansvaret och intresset för lärande avgör i vilken utsträckning lärandet sker. Resultatet visade även att det förekommer olika lärandeformer på respektive arbetsplats, dels i form av anpassningsinriktat lärande, dels som utvecklingsinriktat lärande. Samtliga av intervjupersonerna upplevde att en kombination av såväl informellt lärande,erfarenhetsutbyte i arbetsgruppen, som icke-formellt lärande,utbildningsinsatser på arbetsplatsen, var önskvärt i arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)