En delad bild - svensk kulturhistoria på display : en diskursanalys av Nordiska museet på instagram

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks vad det är för historieskrivning som reproduceras genom Nordiska museets instagramprofil. Syftet är att studera hur nationell kulturhistoria presenteras och konstrueras genom representation i sociala medier och hur detta förhåller sig till uppfattningar om historieskrivning och nationell identitet. Uppsatsen argumenterar även för att det är viktigt att studera institutioners maktutövande genom sociala medier, eftersom dessa kanaler blir alltmer betydande i samhället. Inledningsvis genomfördes en kvantitativ innehållsanalys för att kartlägga förekomst av olika typer av innehåll i Nordiska museets instagramflöde. Därefter genomfördes en kritisk diskursanalys av materialet, genom vilken två huvudsakliga teman formulerades som har tilldelats varsitt analyskapitel i uppsatsen. I det första av dessa analyskapitel diskuteras hur museets olika tidsepoker representeras i instagramflödet. Det andra analyskapitlet undersöker hur etnicitet och svenskhet representeras i Nordiska museets instagramflöde. Teorier som används i analysen är diskursteori, historiskt perspektiv och representationsteori. Studien visar att fotografiskt material samt tidsperioden 1900-1950 är överrepresenterat i inläggen jämfört med annat material och att detta material används för att presentera bredare kunskaper som museet besitter. Analysen visar att detta beror på den upplevelse av autenticitet och relaterbarhet som fotografier väcker, såväl som på instagram som kanal. Vidare visar studien att bilden av svensk kulturhistoria som museet förmedlar utgår från nordiska nationella identiteter och Sápmi och helt utelämnar alla andra minoritetsgrupper och etniciteter i Sverige. Slutsatser som dras är att trots att museet verkar i en historietradition präglad av att föra fram komplexa budskap och tidigare åsidosatta röster så är det bara vissa svenska röster som får höras. Detta sker dessutom under väldigt likriktade former och är präglat av ett kolonialistiskt arv. Genom detta argumenteras för att Nordiska museet i sin instagramprofil inte enbart förhåller sig till en samtida postmodernistisk historiediskurs, utan även i stor utsträckning präglas av den modernistiska diskurs i vilken museets material samlades in.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)