Kommunikation mellan områdeschefer inom handikapp- och äldreomsorg: En studie om betydelse och upplevelser av samverkan i ledarskapet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Kommunikation är ett vidsträckt ämne som är intressant och spännande eftersom det genomsyrar principiellt allt i samhället till intima relationer. Kommunikation anses vara ett viktigt verktyg på dagens arbetsmarknad och därmed ett aktuellt ämne att studera vidare inom.

Denna c-uppsats är en fenomenologisk studie vars syfte är att beskriva upplevelsen och betydelsen av kommunikation mellan områdeschefskollegor. Studien är genomförd i en mindre kommun i Sverige, fem områdeschefer samt en handikappschef har intervjuats av kvalitativt tillvägagångssätt. Frågeställningarna baseras på tre genomgående teman av uppsatsen kommunikation i organisationen, -ledarskapet och -samspel. Teorin utgår ifrån kommunikationsteori.

Det ingår i områdeschefernas uppdrag att kommunicera både internt inom organisationen och externt. Kommunen upplevs inte aktivt främja kommunikation och i deras ledarskapsroll så betyder kommunikationen mellan dem som kollegor oerhört mycket.  Resultatet visar att det finns upplevelser om att informell och formell kommunikation mellan kollegor påverkar samspelet. Kollegor kan kommunicera om problem eller svårigheter som de stöter på och det har en stor betydelse för deras enskilda ledarskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)