Barnhem i Halmstad

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Författare: Karin Jonsson; [2007]

Nyckelord: Barnhem; Halmstad;

Sammanfattning:

Uppsatsen är en komparativ studie av två barnhem i Halmstad, Östra barnhemmet och Ljungbergska stiftelsen. Frågeställningarna lyder: Hur och varför tillkom Östra barn-hemmet och Ljungbergska stiftelsen?, Hur skilde sig verksamheterna åt mellan ett kom-munalt barnhem och en privat stiftelse i Halmstad?, Hur såg verksamheterna i Halmstad ut i förhållande till andra barnhem och det ideala barnhemmet? Syftet är att bidra med ny kunskap om barnhem genom att göra en lokal studie. Undersökningen är avgränsad till åren 1940 – 1950. De primärkällor som har använts är fattigvårdens protokoll och hand-lingar, barnavårdsnämndens förteckningar över barn på barnhemmen samt protokoll från stadsfullmäktiges årliga årsmöten. År 1940 konstaterades det att de vanligaste orsakerna till att barnen i Sverige hamnade på barnhem berodde på föräldrars sjukdom, fattigdom samt olämpliga hemförhållanden, vilket också gällde barnen i Halmstad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)