Tradition av princip? - En studie av traditionsprincipen i svensk rätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Traditionsprincipen innebär att överlåtarens rådighet eller besittning måste brytas för att en förvärvare ska uppnå sakrättsligt skydd gentemot överlåtarens borgenärer. Traditionsprincipen har varit en viktig del av den svenska rättsordningen i nästan 100 år. Under första halvan av 1900-talet då traditionsprincipen förankrades i praxis krävde traditionsprincipen fysisk tradition för sakrättsligt skydd. Under åren skiftade HD:s fokus istället till besittningsförändring eller rådighetsavskärande. Under 2000-talet har HD fortsatt att ytterligare minska den stränga tillämpningen av traditionsprincipen. Även lagstiftaren har minskat traditionsprincipens tillämpningsområde. Detta främst genom införandet av en avtalsprincip för konsumenter, vilken infördes i början av 2000-talet. 2015 föreslogs det i SOU 2015:18 att en generell avtalsprincip ska införas istället för den traditionsprincip som idag tillämpas. Förutom att redogöra för traditionsprincipens innebörd och tillämpning utreder uppsatsen även hur problematiken kring avtalsprincipen hanteras i Danmark, där den tillämpats länge. Problemformuleringen ser inte ut som i Sverige, där fokus främst legat på att förhindra borgenärsbedrägerier. I Danmark diskuteras knappt den sortens problematik. Den juridiska debatten i Sverige har kantats av en rad olika argument för och emot ett avskaffande av traditionsprincipen. De flesta författare verkar vara för ett införande av en generell avtalsprincip. Det är också slutsatsen som dras i denna uppsats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)