Inkluderande matemikundervisning på gymnasiet : En intervjustudie om elevers möjligheter till delaktighet utifrån elevers och lärares perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Att lyckas med matematikämnet på gymnasiet kan vara avgörande för ungdomars framtida möjligheter inom utbildning och på arbetsmarknaden. Den här studiens syfte var att ge en fördjupad förståelse för elever och lärares erfarenheter av inkluderande undervisning i matematik på gymnasiet med fokus på delaktighet. Datainsamlingen skedde genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer av sju elever och sex lärare. Både elever och lärare upplevde att delaktigheten ökade när undervisningen utformades på ett sätt som möjliggjorde kommunikation. Resultatet pekade på vikten av goda relationer för att elever ska våga kommunicera om matematik. När lärare använde elevers egna tankar och resonemang i undervisningen kände sig eleverna mer delaktiga och vågade ta mer plats i diskussioner. Resultatet visade också på ett behov av specialpedagogiskt stöd i helklassundervisning där speciallärare mot matematikutveckling kan fylla en viktig roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)