Styrmedel eller styrsystem? EU:s utsläppshandel och styrmedelskombinationer

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: När EU ETS infördes 2005 var tanken att styra mänskligt beteende mot minskade utsläpp med hjälp av marknadskrafterna. Ett pris på koldioxid skulle medföra att utsläppsminskning skedde där det var mest kostnadseffektivt. När utsläppshandelssystemet nu är 15 år gammalt är det läge att utvärdera huruvida detta faktiskt har skett. Det här arbetet granskar EU ETS i egenskap av miljöpolitiskt styrmedel i syfte att belysa vilka behov och vilka förutsättningar som finns för att komplettera utsläppshandeln med andra styrmedel. Egenskaperna hos olika styrmedel diskuteras och de avvägningar som behöver göras vid valet av styrmedel lyfts fram för att åskådliggöra den svåra balansgång som föreligger mellan vissa intressen – främst de rättsliga och de ekonomiska. Därefter företas diskussioner om vikten av en koherent lagstiftning samt behovet av att skapa en rättvis tillämpning i denna del av miljörätten. Slutligen presenteras ett förslag att tillämpa den så kallade filtermodellen och styrsystem för att möjliggöra att styrmedel utformas i ett sammanhang istället för var för sig, i syfte att skapa ett sammanvävt rättsligt ramverk av flera samverkande styrmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)