Fusion Food : En analys om människors uppfattningar om fusion food och hur fusion foods plats inom den kulinariska världen kan betraktas

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Sammanfattning: Denna uppsats fokuserar på sambandet mellan fusion food och människans sätt att strukturellt ordna upp saker och ting enligt ett så kallat kategoriseringssystem. Studien ger analytiska infallsvinklar om hur fusion food kan anses tillhöra och ta plats inom matvärlden. Detta görs i denna uppsats genom att betrakta matvärlden utifrån en uppsättning av kategorier. Studien är baserad på empiriskt material som samlats in med hjälp av en enkätstudie, och ett teoretiskt ramverk som belyser Mary Douglas teori om renhet och fara tillsammans med ett perspektiv om den kulturella Andre som en konsumeringsprodukt. Med detta som grund utgör analysen en diskussion som, med hjälp av individers uppfattningar om fusion food, belyser hur fusion food systematiskt kan placeras antingen som en anomali eller som sin egen kategori inom matvärlden. Studien består av ett huvudsyfte vilket stöds av fem frågeställningar som vägleder uppsatsens analytiska resonemang. Resultatet ger inblickar om hur den tvärkulturella matens konsumtion illustrerar mänsklighetens tolkningssätt om dagens globaliserade värld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)