Feminism till salu: En kvalitativ studie om feminism som varumärkesstrategi

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Denna studie har som syfte att undersöka hur feministiska värden i marknadsföring kan användas som en strategisk resurs för att skapa en ökad autenticitet för ett företags varumärke, och därmed bidra till forskningsfältet för strategisk kommunikation. En begränsad mängd forskning har gjorts om feminism som en autenticitetsstrategi i förhållande till varumärket. Uppsatsen har således ambitionen att bidra med kunskap om hur feministiska värden kan kommuniceras i digital marknadsföring, samt hur dessa kulturellt laddade värden påverkar företagets varumärkeautenticitet. Med utgångspunkt i postmoderna och feministiska teorier, har en multimodal socialsemiotisk analys genomförts på det empiriska materialet för att utvinna de semiotiska resurser som kommunicerar feminism. Vidare inkluderas teorier om kulturell branding för att nå en djupare förståelse för kulturella värdens inverkan på varumärkets autenticitet. Resultatet visar att den feminism som konstrueras i det empiriska materialet genomsyras av postfeministiska principer om individualism och användandet av manliga stereotyper som insinuerar makt. I syfte att ge autenticitet till varumärket, i förhållande till de feministiska värden som används, har tre strategier utkristalliserats: individualistiskt fokus och tilltal, appropriering av feministiska attribut samt storytelling. Vidare kan konstruktionen av den feminism som identifierats problematiseras då den dels gör sig beroende av en manlig norm, dels uppmanar till feministisk handling genom konsumtion. Uppsatsen ger slutligen en inblick i den praktiska tillämpningen av strategisk kommunikation i förhållande till varumärkesbyggande i ett postmodernt samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)