Bloggen – mitt rum i offentligheten. En kvalitativ studie om mekanismerna bakom den personliga bloggen.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Agnes Larsson; Sara Stafström; [2009-08-31]

Nyckelord: Internet; bloggare; självpresentation;

Sammanfattning: Denna kvalitativa uppsats behandlar personliga bloggar och de mekanismer som finns bakom bloggande. Det övergripande syftet är att, med fokus på individen i samspel med andra, få en förståelse för vad det är som gör att människor väljer att publicera uppgifter om sig själva på bloggar där vem som helst kan läsa vad som skrivits. Vi har för vår datainsamling genomfört semistrukturerade intervjuer i huvudsak via MSN Messenger. De teorier vi valt att använda oss av är symbolisk interaktionism, rollteori och teori om den narcissistiska kulturen. Analysen behandlar de teman vi tycker oss se i vårt insamlade material. Exempel på dessa teman är identitet, självpresentation, feedback och risker med bloggande. Vårt resultat visar på att bloggandet har flera funktioner för skribenten; både som dagbok och förmedlare av information om bloggarens liv till familj och vänner. Resultatet visar även på att bloggande kan ses vara en del i identitetsskapande och identitetsutveckling. Bloggaren skriver för sin egen skull, för att det är meningsfullt för denne själv, även om respons är uppskattat. I uppsatsen problematiserar vi förhållandet mellan att blogga för sin egen skull och vikten av att få respons. Vi uppfattar att den främsta risken som bloggaren ser i att blogga är att stöta sig med andra. Skribenten är även väldigt noga med att inte lämna ut information om eller lägga upp bilder på personer i sin närhet om dessa inte har godkänt detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)