Utmaningar i religionskunskapsundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Religion är, i dagens mediala samhälle, ett mångdebatterat ämne som frekvent behandlas i media och populärkultur. Globala händelser under 2000-talet har vittnat om ett stort behov av verktyg för att lära elever i skolan, men även samhällets vuxna, förmågan att kunna analysera och förstå olika religiösa och kulturella fenomen. Således tjänar religionskunskapsundervisningen ett, för samhället, viktigt syfte. Att som lärare bedriva religionskunskapsundervisning i den svenska skolan som sägs vara präglad av sekularisering såväl som kulturell och religiös mångfald kan emellertid vara en utmaning. Denna studie syftar till att, med hjälp av tidigare forskning, redogöra för olika typer av utmaningar som kan identifieras i samband med religionskunskapsundervisning samt att redogöra för olika metoder som anses bemöta dessa utmaningar. Studien genomförs med hjälp av följande frågeställningar: 1) Vad finns det för utmaningar, enligt tidigare forskning, inom religionskunskapsundervisning? 2) Hur kan dessa utmaningar bemötas? Denna systematiska litteraturstudie grundar sig på 21 vetenskapligt granskade studier och bygger på en kvalitativ forskningsansats där syftet är att skapa en förståelse för olika utmaningar inom religionskunskapsämnet och hur dessa kan bemötas.? De huvudsakliga slutsatser som studien genererar, utifrån den inhämtade och analyserade forskningen, visar att religionskunskapsundervisningen kan ställas inför flertalet olika utmaningar. Bland dessa utmärker sig negativa och kritiska attityder gentemot ämnet och fördomar. En annan utmaning tycks vara att skapa en gynnsam religionskunskapsundervisning som utvecklar eleverna. Forskning pekar emellertid på olika metoder som lärare kan tillämpa för att få bukt med dessa utmaningar. Interkulturell pedagogik, en tolkande religionsdidaktik, diskussioner och studiebesök framhålls som betydelsefulla aspekter för att skapa en bra religionsundervisning. Dialoger mellan lärare där olika erfarenheter och undervisningsstrategier utbyts är ytterligare ett sätt att arbeta med de utmaningar som kan prägla undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)