Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Forest Economics

Sammanfattning: Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. Växthuseffekten som bidrar till global uppvärmning har skapat ett behov av ett minskat användande av fossilenergi, samt ett ökat behov av förnyelsebar energi. På grund av hållbarhetsutmaningar har skogen fått en nyckelroll då den är en förnyelsebar energikälla och kan binda och lagra koldioxid. Växthuseffekt tros också ligga bakom den ökande stormintensiteten och de ökande insektsangreppen i de svenska skogarna. Dessa stormar och insektsskador drabbar framförallt trädslaget gran (Picea abies), som samtidigt fått mycket kritik för att mörklägga södra Sveriges landskap och även framställts som ett hot mot den biologiska mångfalden. Detta har gjort att skogsägare i södra Sverige börjat se sig om efter alternativ till granen. I sökandet efter alternativa träslag faller valet inte sällan på hybridlärken som blivit en allt vanligare syn i de sydsvenska skogarna sedan den introducerades på 1960-talet. Syftet med denna studie är att identifiera möjliggörande och hindrande faktorer för markägare att investera i hybridlärk, för att ge markägare ett underlag för att själva kunna göra en riskbedömning vid tanke på att investera i hybridlärk. I arbetet undersöks problem och möjligheter kring hybridlärken från odling till förädling och försäljning. Denna studie är baserad på kvalitativa intervjuer med markägare, förvaltare, företrädare för industrin, forskare med kunskap om hybridlärk samt underleverantörer till bygghandeln och slutkonsument. Intervjuerna i studien genomfördes via telefon. Urvalet av respondenter har gjorts med ”snöbollsmetoden” för att kunna komma åt den relativt lilla grupp personer som har kunskap kring ämnet. Det betyder att en individ som har kunskap i ämnet banar väg för nästa intervjuperson. Det kan i studien fastställas att marknaden för hybridlärk i Sverige är liten. Det finns ett antal mindre aktörer som sågar de små volymer som finns tillgängliga. Hybridlärk är ett relativt nytt inslag i den svenska skogen. På grund av att de flesta bestånd av hybridlärk är under 20 år och tillgången på råvara är begränsad till små, utspridda volymer är kunskapen kring odling och framförallt vidareförädling relativt låg. Studien visar även att utmaningarna kring hybridlärken som trädslag är många, men att de positiva aspekterna av detta trädslag inte ska underskattas. För den markägare som funderar på att plantera och således investera i hybridlärk, rekommenderas att satsa på att plantera den på mellanmarker för att komma ifrån de problem som uppstår på allt för bördiga marker. Dessutom rekommenderas markägare att satsa på korta omloppstider då det med dagens låga timmerpriser på lärk inte är lönsamt att satsa längre omloppstider och högre kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)