Hållbara och mindre hållbara fonder

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Gustav Björkman; Martin Liffner; [2023-02-13]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Finansmarknaden är i ständig rörelse. På 1600-talet var tulpaner eftertraktat. Människor sålde sina markområden och hem för att köpa tulpaner. Vad som efterfrågas på finansmarknaden beror på trender och sociala normer. På 1600-talet var tulpaner något nytt för många människor. Idag är vetskapen om människors påverkan på miljö och klimat något relativt nytt. Vi frågar oss själva hur vi kan investera hållbart och nära till hands är att investera i hållbara fonder i stället för mindre hållbara fonder. Den här studien syftar till att analysera prestationen vid givna risknivåer av portföljer bestående av hållbara respektive mindre hållbara globalfonder. Arbetet utgår från Morningstars hållbarhetsbetyg där fonder har klassificerats efter en skala som går från en glob (lågt betyg) till fem glober (högt betyg). Med hjälp av den effektiva kurvan (efficient frontier) genereras portföljer med olika risknivå. För hållbara fonder genereras en minimal varians-portfölj (lägre risk) av och en optimal portfölj (högre risk). Detsamma görs för mindre hållbara fonder. Sedan görs en jämförelse mellan hållbara och mindre hållbara fondportföljers prestation med capital asset pricing model. Vidare görs en jämförelse av hållbara och mindre hållbara fondportföljer med ett antal prestationsmått såsom treynor- och sharpekvot. Slutsatsen är att hållbara fonder tycks generera något högre avkastning. Men de har också högre risk och är mer känsliga för marknadsförändringar än mindre hållbara fonder. Detta gäller på både kort sikt (2016-2022) och något längre sikt (2012-2022). Det finns också tecken som tyder på att introduktionen av Morningstars hållbarhetsmått påverkade prestationen för fonder som anses hållbara i positiv bemärkelse

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)