“Värdegrunden handlar om hur man är mot varandra och hur det känns i hjärtat” : – en kvalitativ studie om värdegrunden ur ett lärarperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Denna studie är av kvalitativ karaktär och bygger på halvstrukturerade intervjuer av fem

lärare från olika skolor. Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilken syn lärare har

på värdegrunden samt hur de anser sig arbeta med den.

Analysen av resultatet visar att det finns en viss variation i lärares syn på värdegrunden och

hur viktig de anser arbetet med värdegrundsfrågor vara för elevers utveckling. Värdegrunden

beskrivs enligt lärarna som en förutsättning för en lyckad kunskapsförmedling, och framställs

därmed som skolans viktigaste ämne. I analysen av materialet kunde ett varierat arbetssätt

kring värdegrunden urskiljas, där det demokratiska förhållningssättet även visade sig vara

genomgående. Gemensamma arbetssätt som främjar elevers kompetens och som de

intervjuade lärarna beskrivit är främst samtal, diskussioner och värderingsövningar. Av

lärarnas beskrivningar upplevs värdegrundsarbetet som ständigt pågående, där den större

delen av arbetet med värdegrunden sker spontant och är situationsbaserad. I studien påtalade

lärarna dessutom en del begränsningar kring arbetet med värdegrunden, där tiden upplevdes

som det främsta hindret. Ytterligare ett resultat som framkom under analysen av studiens

material var den mångkulturella aspekten. Lärarna framhåller att denna aspekt är viktig och

anser att den gynnar arbetet med värdegrunden, då den medför att lärare inte behöver påtala

att kulturella och sociala skillnader finns i samhället. Dessa upptäcker eleverna istället

naturligt genom att vistas i den mångkulturella skolmiljön.

Utfallet av studien visade att samtliga lärare besitter enligt oss en god syn på värdegrunden,

men att arbetssätten skiljer sig beroende på skolans, och den enskilda lärarens prioriteringar.

Vad som ändå kan komma att sammanfatta studien är att värdegrunden, trots de upplevda

begränsningarna, i slutändan ändå måste ses som en möjlighet till att utbilda elever i de

grundläggande värdena, istället för att arbetet ska ses som komplicerat och krävande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)